22041
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-22041,cookies-not-set,stockholm-core-1.1,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-5.1.8,ajax_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,popup-menu-fade,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive

W toku postępowania sądowego, sąd może, jeżeli uzna to za zasadne i na wniosek stron, skierować strony na mediację (mediacja sądowa).

W takim wypadku to sąd wskazuje mediatora z listy stałych mediatorów sądowych, który kontaktuje się ze stronami w celu ustalenia terminu i miejsca mediacji.

Mediacja sądowa w przeciwieństwie do mediacji pozasądowej ma określony ustawowo termin, w którym powinna zostać przeprowadzona, np. w postępowaniu cywilnym (zgodnie z art. 18310 §1 kodeksu postępowania cywilnego) sąd wyznacza czas trwania mediacji na okres do trzech miesięcy.

 

Również koszty postępowania mediacyjnego prowadzonego na podstawie postanowienia sądu są uregulowane w aktach prawnych:

w sprawach cywilnych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

  • Na koszty mediacji cywilnej składa się wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji. Koszty te obciążają strony, co do zasady w równych częściach, chyba że strony ustalą inny podział rozliczeń.
  • W sporach niemajątkowych oraz w sporach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, wynagrodzenie mediatora wynosi 150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde kolejne – 100 zł (łącznie nie więcej niż 450 zł).
  • W sporach dotyczących praw majątkowych, wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu (nie mniej niż 150 zł i nie więcej niż 2000 zł za całość postępowania mediacyjnego).
  • Zwrotowi podlegają też wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji.
  • Jeśli dojdzie do zawarcia ugody przed rozpoczęciem rozprawy, strona otrzyma zwrot 100% opłaty sądowej, którą zapłaciła wnosząc sprawę do sądu. Jeśli do zawarcia ugody przed mediatorem dojdzie na późniejszym etapie postępowania sądowego (po rozpoczęciu rozprawy), strona otrzyma zwrot 75% opłaty sądowej. 
  • Niezależnie od wyniku sprawy, sąd może nałożyć na stronę obowiązek zwrotu kosztów powstałych wskutek oczywiście nieuzasadnionej odmowy udziału w mediacji. Strona postępowania mediacyjnego może złożyć na zasadach ogólnych wniosek o zwolnienie od kosztów mediacji

w sprawach karnych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym

  • w sprawach karnych koszty mediacji (wynagrodzenie mediatora i zwrot wydatków związanych z przeprowadzeniem mediacji) ponosi Skarb Państwa i wynoszą one: 120 zł za przeprowadzenie postępowania mediacyjnego oraz 20 zł za doręczenie wezwań i innych pism.

 

Po zakończeniu mediacji, mediator ma obowiązek przekazania do sądu protokół z jej przebiegu, a także ugodę jeżeli została podpisana w toku postępowania mediacyjnego.